این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Home > Congress Venue
.: Congress Venue

Congress Venue:
Address : Shiraz Homa Hotel
Meshkinfam St.,next to Azadi Park,Shiraz 71439.
P.O. Box: 71455-364


Telephone:
(+98 71) 32288000-9 - (+98 71) 32929
(+98 71) 32288014 – 32288021

Email: Shiraz@homahotels.com